Procedura przyjęcia

img_content_16Zainteresowany odbyciem praktyki student przesyła do Sądu wypełniony formularz aplikacyjny (formularz). Po uzyskaniu zgody na odbycie praktyk, zawierana jest umowa o organizację studenckich praktyk zawodowych pomiędzy uczelnią kierującą a Sądem Okręgowym w Warszawie. Uczelnia przedstawia program praktyk, który (po zatwierdzeniu przez Sąd) stanowi załącznik do umowy. Warunkiem odbycia praktyk jest ubezpieczenie studenta na okres praktyk od następstw nieszczęśliwych wypadków i przedłożenie Sądowi dowodu zawarcia stosownej umowy.

Przed rozpoczęciem praktyk student odbywa organizowane przez Sąd obowiązkowe szkolenia z zakresu BHP (w tym szkolenie z ochrony przeciwpożarowej) oraz ochrony tajemnicy służbowej i danych osobowych. Szkolenia odbywają się w Sądzie Okręgowym. Informacje o terminach szkoleń można uzyskać pod numerem telefonu 22-440-20-24 lub w p.407 (IVp.) w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie.

graf7a

Uczelnia wyznacza koordynatora praktyk, który sprawuje nadzór dydaktyczno-wychowawczy oraz nadzór nad organizacją i koordynacją praktyk ze strony uczelni.
Nadzór nad organizacją i koordynacją praktyk ze strony Sądu sprawuje kierownik szkolenia w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Dodatkowo studentowi zostaje przydzielony opiekun. Jest nim kierownik jednostki, w której student odbywa praktykę lub wyznaczona przez niego osoba.

Szczegółowe zasady odbywania praktyk w Sądzie Okręgowym w Warszawie i sądach rejonowych zostały określone w Regulaminie odbywania studenckich praktyk zawodowych ( Regulamin).