Aplikacja kuratorska

Nabór na aplikację kuratorską zarządza Prezes Sądu img_content_3Okręgowego na wniosek Kuratora Okręgowego. Informacja o ogłoszonym konkursie publikowana jest w zakładce Oferty Pracy.

Trwa 12 miesięcy, podczas których kandydat na kuratora zapoznaje się z zasadami funkcjonowania i działalnością sądu, zakładów penitencjarnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i leczniczo-terapeutycznych. Poznaje zasady pracy kuratora sądowego,€“ jego zadania, metody pracy, sposoby resocjalizacji. Dodatkowo bierze udział w rozprawach sądowych, naradach dla kuratorów sądowych, współpracuje z placówkami resocjalizacyjnymi czy wychowawczymi. Aplikant przez cały okres nauki uczestniczy w szkoleniach i pozostaje pod patronatem kuratora zawodowego wyznaczonego przez Kierownika Zespołu.

Egzamin kuratorski

odbywa się w ostatnim miesiącu trwania aplikacji i składa się z części pisemnej oraz ustnej. W części pisemnej należy opracować analizę akt sprawy i przygotować stosowny wniosek procesowy lub inne pismo, którego przygotowanie należy do zadań kuratora sądowego.
Osoby, które uzyskają pozytywną ocenę z pierwszej części egzaminu mogą przystąpić do następnego etapu. W części ustnej sprawdzana jest znajomość metodyki pracy kuratora sądowego, organizacji wymiaru sprawiedliwości, przepisów prawnych dotyczących działalności kuratorów sądowych oraz innych wiadomości potrzebnych do wykonywania zawodu kuratora zawodowego.